ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ทัศณีย์ แสณจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต/ประธานกรรมการบริหาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางรัตนา วิลาวัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางจงกลนี จิตวิขาม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา วาระสิทธิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางไพลิน ปัตพี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชัย แก้วภักดี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิริยา ถินคำเชิด
ตำแหน่ง : งานทะเบียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑารัตน์ ทาไธสงค์
ตำแหน่ง : งานทะเบียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมินลดา วัฒนาวานิช
ตำแหน่ง : งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิพงษ์ ลุนอุบล
ตำแหน่ง : งานอาคาร สถานที่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสายฝน ศรีลาวงค์
ตำแหน่ง : งานการเงิน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางธิมาพร ซายขาว
ตำแหน่ง : งานการบัญชี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรเลง ยุนิรา
ตำแหน่ง : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายภาวัต มิ่งวงค์
ตำแหน่ง : งานปกครอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชาพล โพธิแวง
ตำแหน่ง : งานอาชีพและการจัดหางาน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายศราวุฒิ พันธ์สว่าง
ตำแหน่ง : งานครูที่ปรึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : Mr.Kalim
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :